صورت وضعیت در شرایط عمومی پیمان

صورت وضعیت در شرایط عمومی پیمان

صورت وضعیت در آخر هر ماه ، پیمانکار ،وضعیت کار های انجام شده از شروع کار تا آن تاریخ را طبق نقشه های اجرایی ،دستور کارها و صورت جلسه هاست اندازه گیری می نماید و مقدار مصالح و تجهیزات پای کار را تعیین می کند ، سپس بر اساس فهرست بهای منضم به پیمان ،[…]

صورت وضعیت پیمانکاری

صورت وضعیت

صورت وضعیت (SITUATION) صورت وضعیت چیست؟ صورت وضعیت  یا سیتواسیون ( SITUATION ) به اسناد مالی اطلاق میشود که جهت وصول هزینه کارهای انجام شده توسط پیمانکاران تهیه میشود. اغلب در اجرای پروژه های عمرانی که اجرای آن به پیمانکاران واگذار می شود رسم بر این است که طبق شرایط عمومی پیمان برای آنکه هزینه[…]