کارومتر۰۱-صورت وضعیت و تعدیل

تومان ۱,۸۰۰,۰۰۰تومان ۲,۵۰۰,۰۰۰

شامل فهارس بهای نظام فنی و اجرایی کشور از سال ۱۳۸۸ تا ۱۴۰3

نرم افزار کارومتر ۰۱ جهت تنظیم صورت وضعیت های کارکرد پیمانکاری با قابلیت تنظیم صورتمجالس انجام کار و محاسبه خودکار آیتم های حمل مصالح و همچنین نمایش آیتم های مرتبط (اضافه بهایی) فهرست بها و امکان محاسبه تعدیل با قابلیت بررسی و اصلاح مقادیر و مبالغ درج شده در صورت وضعیت و یا تعدیل و نیز ارائه گزارش های متنوع شامل ریز متره، خلاصه متره، گزارش محاسبات حمل، برگه مالی، فصول فهرست بها و جمع خلاصه مالی ، جدول شماره یک و دو تعدیل مطابق با بخشنامه های مربوطه یک برنامه جامع و کامل جهت تهیه صورت وضعیت و تعدیل می باشد.

نرم افزار کارومتر ۰۱ با قابلیتهایی که دارد به بهترین نحوه ممکن شما را جهت تهیه یک صورت وضعیت و تعدیل کامل و بی نقص یاری خواهد کرد.