کارومتر۰۱-صورت وضعیت و تعدیل

تومان ۷۲۰,۰۰۰تومان ۹۷۵,۰۰۰

نرم افزار کارومتر ۰۱ جهت تنظیم صورت وضعیت های کارکرد پیمانکاری با قابلیت محاسبه خودکار آیتم های حمل مصالح و همچنین نمایش آیتم های مرتبط (اضافه بهایی) فهرست بها و امکان محاسبه تعدیل با قابلیت بررسی و اصلاح مقادیر و مبالغ درج شده در صورت وضعیت و یا تعدیل و نیز ارائه گزارش های متنوع مطابق با بخشنامه های مربوطه یک برنامه جامع و کامل جهت تهیه صورت وضعیت و تعدیل می باشد.

نرم افزار کارومتر ۰۱ با قابلیتهایی که دارد به بهترین نحوه ممکن شما را جهت تهیه یک صورت وضعیت کامل و بی نقص یاری خواهد کرد.

شامل فهارس بهای نظام فنی و اجرایی کشور از سال ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۱