آرشیو برچسب های: شرایط عمومی پیمان

صورت وضعیت در شرایط عمومی پیمان

صورت وضعیت در آخر هر ماه ، پیمانکار ،وضعیت کار های انجام شده از شروع[...]