کارومتر ۰۳ – متره و برآورد

تومان ۱,۶۰۰,۰۰۰تومان ۲,۳۰۰,۰۰۰

شامل فهارس بهای نظام فنی و اجرایی کشور از سال ۱۳۸۸ تا ۱۴۰3

نرم افزار کارومتر 03 جهت تنظیم متره و برآورد پروژه های فهرست بهایی با قابلیت محاسبه خودکار آیتم های حمل مصالح و همچنین نمایش آیتم های مرتبط (اضافه بهایی) فهرست بها و امکان تهیه تغییر مقادیر پروژه و نیز ارائه گزارش های متنوع مطابق با بخشنامه های مربوطه یک برنامه جامع و کامل جهت تهیه متره برآورد و جداول فهرست مقادیر منضم به پیمان (اسناد مناقصه) می باشد.

نرم افزار کارومتر 03 با قابلیتهایی که دارد به بهترین نحوه ممکن شما را جهت فهرست مقادیر پیمان و تهییه تغییر مقادیر پروژه یاری خواهد کرد.